Общи условия

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общите условия на www.ivaya-bg.com са задължителни за всички потребители на САЙТА.

2. Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от www.ivaya-bg.com по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички клиенти.

4. www.ivaya-bg.com  има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.

5. Във всеки един случай на промяна на общите условия www.ivaya-bg.com  ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.

6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.

7.www.ivaya-bg.com  полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, www.ivaya-bg.com уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.

8. Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, могат да бъдат променяни от             www.ivaya-bg.com по всяко време и могат да съдържат грешки.

9. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от www.ivaya-bg.com се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

10. Всички стоки, включително тези в промоция/намление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в САЙТА.

11. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. www.ivaya-bg.com не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 

II.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът заявява желанието си да получи съответната Стока от Продавача срещу заплащане.

2. Продавачът ще се свърже с вас по електронен път (имейл) или на посочения от Куповача телефонн номер с цел потвърждаване на поръчката.

3. В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката.

4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез телефонно обаждане от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.

5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта.

 

III.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

1. Достъпът до сайта www.ivaya-bg.com с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

2. Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки, както и да се свързва с www.ivaya-bg.com на посочените адреси в раздел „контакти” на сайта.  Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.

3. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакти”. Продавачът има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.

4. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, www.ivaya-bg.com си запазва правото временно да ограничи достъпа до сайта.

5.www.ivaya-bg.com  може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.

6. Всички цени на Стоките обявени на сайта са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

7. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид или да създават грешно впечатление за предлаганата Стока. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъотвествия.

 

8. В случай, че клиент държи на определен цвят или размер на даден артикул, е длъжен да го отбележи в полето 

Детайли към заявката:

 

IV.ПОРЪЧКА

1. Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

2. Всяка добавена в количката за покупки, една Стока е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката.

3.  Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

4. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

5. Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от www.ivaya-bg.com , при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на продавача запечатани.

6. В случай, че поръчана и предварително платена Стока от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока , в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.

7. Условията и процедурата по връщане или замяна е публикувана в сайта.

 

V.СТОКИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

1. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

• при доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

• при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

• при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

• при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

 

VI.ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1. Клиентът се съгласява, че предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на Продавача, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последният за всякакви законосъобразни цели, независимо дали са свързани с без да е необходимо Продавачът да иска съгласието на Клиента за обработването им във всеки отделен случай.

2. Клиентът няма право да прави публични декларации, изявления или друг вид публични разкрития относно Поръчката или Договора без предварителното писмено съгласие на Продавача.

3. Клиентът се съгласява да предостави на www.ivaya-bg.com неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Сайта, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Сайта. Продавачът има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, Продавачът да може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Сайта или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Сайта.     www.ivaya-bg.com няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от  действащото законодателство.

4. С предоставянето на свои данни на Продавача (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват www.ivaya-bg.com или трети лица, които са партньори на www.ivaya-bg.com и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които www.ivaya-bg.com може да разработи общи програми за офериране на Стоките на пазара и др.

 

VIII. ДОСТАВКА НА СТОКИ

1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.

3. Всеки потребител, направил поръчка през сайта www.ivaya-bg.com или по телефон или e-mail, посочен на сайта www.ivaya-bg.com  e длъжен да освободи пратката си от куриерската фирма с изключение на случаите когато има несъответсвие с артикула или нарушена негова цялост. Продуктите се изпращат в ненарушен търговски вид и съдържание, напълно годни за употреба! Ако потребител се съмнява в това при приемането на продуктите, то той трябва да се свърже с нас незабавно на телефон 0889-86-55-56 и да направи рекламация пред куриера, който доставя поръчката му.

 

4. Всеки клиент има право да откаже поръчката си, дори след като тя вече е изпратена, но задължително трябва да заплати куриерските разходи в двете посоки, за да се върне стоката обратно към изпращача

 

5. След направена поръчка от потребител, тя се обработва и предава за опаковане, след допълнително потвърждение по телефон. При необходимост от уточняване на детайли, молим всеки клиент да се свърже предварително с нас на телефон 0889/86-55-56

 

6. Срок за изпълнение на поръчката - от 1 до 10 работни дни. Използваме услугите на куриерски фирми Рапидо и EKONT.

 

7. Плащането се извършва с НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ, тоест потребителя заплаща поръчката  при получаването и. Доставката е за сметка на клиента и се таксува според стандартните тарифи на куриерските фирми Рапидо и Спиди.

 

8. При заплащане в брой при доставка се използва Пощенски паричен превод(ППП). Вие ще получите фискален документ от Рапидо/Ekont като лицензиран пощенски оператор за извършване на Пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Запазете фискалният документ, който замества касова бележка в доказателство за извършеното плащане!

 

9. Приоритетен час на доставка се заплаща допълнително според тарифата на куриерските фирми Рапидо/Спиди.

 

10. Ако желаете да получите няколко продукта с една обща доставка, моля добавете всеки от тях в една обща кошница.

 

11. Ние изпращаме Вашите продукти в ненарушен търговски вид и съдържание, напълно годни за употреба! Ако се съмнявате в това при приемането на продуктите, моля, свържете се с нас незабавно и направете рекламация пред куриера, който доставя Вашата поръчка. При желание за връщане на продукт, същият трябва да бъде върнат в търговски вид. Под търговски вид се разбира продуктът да е с НЕНАРУШЕНА опаковка и да НЕ Е ИЗПОЛЗВАН.

 

12. Клиента извършил поръчката се задължава да освободи пратката си в срок от 7 дни от нейното пристигане в офиса на Рапидо/Ekont. В случаите, когато не вземете поръчката си в рамките на 7 дни от куриер, всеки следващ ден се таксува престой (магазинаж) от 4.80лв. (с ДДС) според тарифата на куриерската фирма. Желанието за задържане на пратката след седмия ден трябва да бъде писмено заявено от клиента.

 

13. Моля обърнете внимание, че след като завършите поръчката си тя се предава на куриерската фирма максимално бързо и не може да бъде спряна. При отказ на вече изпратена поръчка Вие дължите доставките на куриерската фирма в двете посоки.

 

14. Запазваме си правото при непредвидени обстоятелства да доставим Вашите продукти в различен срок от упоменатия поради причини, за които ще бъдете информирани своевременно.

 

15. При настъпване на рекламационно събитие клиента трябва да ни уведоми незабавно в писмен вид на e-mail:

ivaya-bg@abv.bg

 16. В случай че откаже да заплати дължимата сума за поръчаната стока и нейната доставка, дължимата сума по изпращането и връщането на стоката ще му бъде потърсена по съдебен ред с всички произтичащи от това последици – осъждането ще доведе до заплащане освен на дължимите за поръчката суми и направените разноски по делото: държавни такси, адвокатски възнаграждения, депозити за вещи лица, разноски на частен съдебен изпълнител и др.

 

 

 

IX. ОТГОВОРНОСТ

1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

2. Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.

 

контакти

 

Задавайте Вашите въпроси относно поръчките през сайта на тел: 0889/86-55-56 или ни пишете на                 ivaya-bg@abv.bg   Сайтът работи от понеделник до петък от 08:00 до 17:00.

 

email - ivaya-bg@abv.bg

tel: 0889/86-55-56